Персонализирани атрибути

Всеки обектен тип във Feng Office разполага със собствен набор от атрибути (свойства или полета), предварително дефинирани от разработчиците на софтуера. Тези атрибути отразяват обичайната информация, която вероятно бихте искали да съхраните чрез съответния обект. Възможно е обаче нуждите ви да са специфични, и в този момент на помощ идват персонализираните атрибути.

Персонализираните атрибути на обектите подлежат на търсене като стандартно заложените атрибути, но поради програмна грешка тази функционалност пълноценно работи едва във версиите на Feng Office от 1.5.1 нагоре.1)

Практически два са типовете персонализирани атрибути. Наричаме ги специфични персонализирани атрибути и генерични персонализирани атрибути. Последните съществуват от ранните версии на Feng Office, а по-гъвкавите и мощни специфични персонализирани атрибути бяха въведени с версия 1.4 на пакета.

В екранния кадър по-горе Company type (Тип на компанията) е специфичен персонализиран атрибут. Както можете да се уверите, той изглежда като всек друг атрибут; единствената разлика със стандартните атрибути е, че той не е внедрен от разработчик, а конфигуриран от администратор на съответната инсталация.

Под всеки специфичен персонализиран атрибут можете да видите две полета: Name (Име) и Value (Стойност). Това е генеричният персонализиран атрибут и той не се нуждае от конфигуриране от страна на администратор. Всеки потребител може да използва този вид персонализирани атрибути, за да съхранява каквато информация пожелае. Погледнато от различни страни, тази свобода на действията може да бъде както предимство, така и недостатък.

Специфичните персонализирани атрибути насочват потребителите, когато въвеждат данни, понеже разясняват какви данни се очакват като вход и могат да съдържат ограничения по отношение на въведените данни. По този начин потребителят е подпомогнат, а и качеството на данните в системата се подобрява. Например от екранния кадър по-горе личи, че всеки потребител ще се ориентира, че при дефинирането на типа на компанията трябва да избира измежду списък от алтернативни стойности и че може да избере една, няколко или дори нито една от тези стойности.

Ако сте в ролята на администратор на Feng Office инсталация, обмислете да дефинирате специфични персонализирани атрибути навсякъде, където определени типове данни са съотносими към голям брой записи в базата данни. Ако използвате Feng Office, за да съхранявате информация за вашите бизнес партньори и клиенти, то вероятно е добра идея да дефинирате данъчния номер като персонализиран атрибут за компаниите, тъй като това е тип данни, който често ще ви се налага да ползвате. От друга страна, вероятно не бихте дефинирали като персонализиран атрибут работното време, само защото имате един-два ресторанта в базата си данни: в този случай и генеричен персонализиран атрибут ще свърши работа.

За да дефинирате специфични персонализирани атрибути, отидете в административния панел и щракнете върху Custom Properties (Персонализирани атрибути):

Трябва да изберете типа обект, за който искате да дефинирате специфичен персонализиран атрибут:

Ще осъзнаете, че почти всеки обект във Feng Office може да се обзаведе със специфични персонализирани атрибути. Можете да имате такива атрибути дори за потребителите и работните пространства. Единственото изключение от правилото са отрязъците от време (вижте модул "Време").

Специфичните персонализирани атрибути изглеждат еднакво за всички обектни типове. Следващият пример е свързан с обектния тип компания, но идентични опции имате и за всеки друг обектен тип.

След като щракнете на Add a custom property (Добавяне на персонализиран атрибут), ви се извежда формуляр, подобен на онзи от екранния кадър по-горе, който ви предлага следните опции:

 • Name (Име): Името на персонализирания атрибут се показва като надпис, прикачен към полето за въвеждане на данни.

 • Type (Тип): Дефинира типа данни, които ще се съхраняват в атрибута, плюс типа поле за вход, който ще се показва на потребителя:
  • Text (Текст) - стандартно поле за вход от потребителя, което приема за стойност произволен текст
  • Numeric (Числа) - стандартно поле за вход от потребителя, което приема за стойност само число (включително и десетични дроби)
  • Boolean (Булев тип) - кутийка за отметка (да/не)
  • List (Списък) - падащо меню или списък за множествен избор (в зависимост от опцията Множество стойности, описана по-долу)
  • Date (Дата) - поле за въвеждане на дата, с възможност за избиране с мишката от календар
  • Memo (Паметка) - текстово поле
 • Values (Стойности): Позволява да изброите възможните допустими стойности за списък.
 • Description (Описание): Кратко текстово поле, което помага на потребителя да се ориентира за какво се отнася атрибутът. На екран се показва до надписа (Име).
 • Default value (Стойност по подразбиране): Дефинира съдържание на полето за вход, което стои по подразбиране. (Ако отбележите Задължителна стойност, няма особен смисъл да дефинирате стойност по подразбиране.)
 • Required (Задължителна стойност): Ако дадена стойност е указана като задължителна, потребителят ще трябва задължително да попълни съответното поле, в противен случай няма да може да съхрани записа в базата данни.
 • Multiple values (Множество стойности): Ако е указано, че дадено поле, може да приема множество стойности, потребителят може да въведе повече от една стойност за полето. Това е неприложимо при персонализирани атрибути от Булев тип.
 • Visible by default (Видимо по подразбиране): Ако е указано това, персонализираният атрибут ще бъде непосредствено видим, когато обектът бъде отворен в изглед за редактиране. В противен случай, трябва първо да щракнете върху Custom properties (Персонализирани атрибути), за да видите тази секция в разгърнат вид.

Специфичните персонализирани атрибути ще се показват в последователността, в която ги дефинирате. За да промените тази наредба, просто използвайте бутоните със стрелки вдясно:

Генеричните персонализирани атрибути се състоят от двойки от вида „име/стойност“. Тяхната употреба е доста очевидна, за да бъде специално обяснявана.

Считано от версия 1.2 на Feng Office, можете да ползвате неограничен брой генерични персонализирани атрибути. 2) Добавянето на нова двойка „име/стойност“ става, като просто се щракне върху Add a custom property (Добавяне на персонализиран атрибут). Премахването на такава двойка става с бутона за изтриване вдясно.

Данните в полетата за персонализирани атрибути са достъпни през детайлния изглед и в режима на редактиране, но не и в списъчния изглед. Както по-горе беше описано, вие имате избор да укажете за всеки специфичен персонализиран атрибут дали да се показва непосредствено при отваряне на режима на редактиране.

Като изключение от правилото, персонализираните атрибути на работните пространства се показват и на информационното табло: