[ Бележки | Е-поща | Контакти | Календар | Документи | Задачи | Уебвръзки | Време | Отчитане ]

Календар

  • Добавяне на събитие: Създава ново събитие. Имайте предвид, че това събитие по подразбиране се асоциира с работното пространство, което текущо сте избрали от лявата странична лента. Ако не е избрано работно пространство, събитието по подразбиране се асоциира с вашето лично работно пространство.

  • Селекторът на изгледа позволява да се сменя между месечен, седмичен и дневен изглед.

  • Навигаторът позволява да се прескача към предишния/следващия месец, предишната/следващата седмица или предишния/следващия ден (в зависимост от селектора на изгледа - вижте по-горе).

  • Избор на дата: Менюто за избор на дата ви позволява бързо да преглеждате календара, за да изберете желаната от вас дата. Моля, забележете графичното представяне на текущата дата (оградена в червено) и на избраната от вас дата (на син фон). Бутонът Днес ви връща обратно на текущата дата, където и другаде из календара да се намирате.

  • Състояние: Филтрира събитията според това дали сте приели да ги посетите или не. Например, когато филтрирате списъка по Събития, очакващи отговор, виждате събитията, на които сте поканени, но за които още не сте отговорили. Когато филтрирате списъка по опцията Събития, които ще посетя, виждате само събитията, за които сте потвърдили, че ще присъствате. Съответно и за опциите Събития, които няма да посетя и Събития, които може би ще посетя.

  • Потребител: Показва събитията от календара на произволен потребител, който трябва да бъде указан в подменюто.

Няма списъчен изглед в модул Календар; вместо него използвайте стандартния изглед на календара по месец, седмица или ден. 1)

Когато създадете събитие, трябва да решите кои потребители бихте искали да поканите. В допълнение, можете да изберете да изпратите покани по електронна поща.

Внимание: Това, кои потребители можете да поканите, зависи от работното пространство, към което събитието принадлежи.2)

Отправянето на покани към хората има две следствия:

  • Само потребителите, които са получили покана, ще виждат събитието когато изберат стандартния изглед на календара.
  • Поканените потребители имат възможност да обявят в детайлния изглед дали ще посетят събитието или не.

Внимание: Считано от версия 1.0 на Feng Office, не се поддържа списък, в който се вижда кой е бил поканен, кой е приел и кой е отклонил поканата.3)

Мога ли да синхронизирам календара си във Feng Office с календара на моя компютър или мобилен телефон?

Към версия 1.0 на Feng Office, не се поддържа синхронизация с локални календари (като Microsoft Outlook, Mozilla Sunbird/Lightning, Apple iCal). 4)

Мога ли да синхронизирам календара си във Feng Office с Google Calendar?

Към версия 1.0 на Feng Office не, но това е запланувано за някоя от следващите версии.5)


1)
Имаше списъчен изглед за събития във версиите на Feng Office преди 1.0, но той вече не се поддържа.
2)
Заради бъг това не важи за Feng Office, версия 1.0 - вижте подробности.