[ Бележки | Е-поща | Контакти | Календар | Документи | Задачи | Уебвръзки | Време | Отчитане ]

Задачи и междинни цели

Бутон Задачи ви дава достъп до задачите и междинните цели. Задачите представляват указания какво трябва да бъде свършено, а междинните цели – кога е крайният му срок. Задачите могат да бъдат присвоявани към дадени междинни цели, но могат и да съществуват самостоятелно като отделни задачи. Междинните цели могат да имат прикачени към тях задачи, но могат и да съществуват и самостоятелно, като напомняния за важни дати.

 • Нова задача: Създава се нова задача.
 • Нова междинна цел: Създава се нова междинна цел.
 • Всички: Използвайте подменюто, за да създадете нова задача от шаблона за задачи.

 • В горната част от падащото меню ще видите съществуващите етикети. Изберете някой, за да маркирате с него текущо избраните задачи.
 • Добавяне на етикет: Позволява ви да създадете нов етикет и да маркирате с него текущо избраните задачи.

 • Преместване в Кошчето: Премества текущо избраните задачи в Кошчето.

 • Приключване: Текущо избраните задачи се отбелязват като изпълнени.

 • Филтър: С настройката на филтрите може да се задава кои задачи да се виждат. Процедирайте с тези настройки отляво надясно, тъй като съдържанието на второто падащо меню зависи от това какво изберете в първото падащо меню.
 • Състояние: Филтърът по състоянията не зависи от горния филтър и позволява избирането само на чакащите задачи, само на изпълнените задачи, или и двете.

 • Групиране по: Посредством групирането може да се дефинира по какъв признак множеството от всички задачи да се организира в по-малки групи от задачи. Групирането ви помага да генерирате списъци от задачи за всякакви цели, така че е добре да се запознаете с тази проста, но мощна функционалност на софтуера.

 • Подреждане по: Можете да подредите задачите си по много на брой различни признаци. Забележете, че сортирането се прилага винаги в рамките на една групировка от задачи. С други думи, настройките за Групиране (вижте по-горе) се прилагат преди настройките за Подреждане. С интелигентна комбинация между тези две функционалности, можете много да оптимизирате списъка си със задачи (въпреки че някои комбинации не са твърде смислени, като например едновременното Групиране по и Подреждане по Крайна дата).

 • Показване: Менюто съдържа четири ключа, които контролират кои параметри на задачите ви се показват в списъка със задачи. Докато параметрите Работно пространство, Етикети и Дати показват само съответната информация, параметърът Време добавя в края на всеки ред със задача бутон, който при натискане започва да отчита времето, прекарано в изпълнение на тази задача.

Съществуват още някои команди за задачи в списъчния изглед:

 • Иконка със зелен плюс: Добавя подзадача на избраната задача.
 • Иконка с червен минус: Показва, че тази задача има подзадачи. Щракнете върху иконката, за да се разгърне списъкът с подзадачи (при което иконката ще се промени на иконка със син плюс).
 • Редактиране: Позволява отварянето на задачата в режим на редактиране.
 • Приключване: Отбелязва задачата като изпълнена.
 • Иконка със секундомер: Стартира и спира отчитането на времето за изпълнение на задачата. Ако по задачата работи някой потребител, името му ще бъде показано в червено.

Важно е да се знае колко време прекарвате в работа по определена задача, особено ако за това ви се плаща на час. Но дори и да не е въпросът в парите, мениджърът на проекта може да се интересува колко време е отнело изпълнението на задачата. Feng Office има вградена функция за отчитане на времето, която улеснява потребителите да си попълват съответните часове от работния график.

В детайлния изглед на една задача, по която никой не е работил до този момент, можете да видите само тези два бутона:

Both buttons allow you to enter a so called time slot for this task. A time slot is simply an amount of time (minutes or hours) you have worked on a specific date for this task, and usually you add a comment with some detail information about your work.

The difference between the two buttons is that Start work starts a timer, while Add work simply opens a form which allows you to enter a number of hours. So you would typically use Start work if you start working on a task right now, while you would use Add work to enter some work you already did.

PLEASE NOTE: Feng Office does not prevent you from starting the timer for several tasks in parallel or from starting the timer on a task that is already completed.

After saving a time slot it is displayed in a list like this:

Стартирането и спирането на таймера може да стане и през списъчния изглед: Щраквайки върху иконката със секундомера съответно включва и изклучва таймера.

В горния пример потребител „Martin Sauter“ текущо работи по първата задача (както показва червеният фон).

Note that you can edit or delete a time slot at any time if needed. The edit screen for a time slot can be reached from the task detail view and looks like this:

Информацията в този раздел има нужда от актуализация след версия 1.0 на Feng Office.

Ако се налага да създадете множество еднотипни задачи, ще установите, че шаблоните за задачи ще ви спестят много време. Instead of creating a new task from the scratch you choose a template and add only the information that is different for every task.

Създаването на задачи от шаблони е подобно на копирането на задачи, но става по-бързо защото имате достъп до шаблоните за задачи в списъчния изглед:

За да създадете нов шаблон за задача, трябва да отидете в детайлния изглед на някоя задача, която е подобна на шаблона, който искате да създадете. От менюто с действия изберете Save as template (Запазване като шаблон):

Ако имате статут на администратор, можете също така да управлявате шаблоните за задачи през административния панел:

Някои специфични потребителски настройки за задачите могат да бъдат направени през страницата на потребителския профил.

Към момента няма въведени отговори на често задавани въпроси.