[ Бележки | Е-поща | Контакти | Календар | Документи | Задачи | Уебвръзки | Време | Отчитане ]

Електронна поща

Feng Office предоставя на потребителите си поддръжка на клиент за електронна поща. С Feng Office можете да изпращате и получавате електронни писма с произволен POP3 или IMAP адрес за електронна поща, който притежавате. Feng Office поддържа криптиране по протокол SSL/TSL.

 • Създаване: Отваря се формуляр за написване и изпращане на ново електронно писмо.

 • В горната част на падащото меню вижте съществуващите етикети. Изберете някой, който да прикачите към текущо избраните от вас електронни писма.
 • Добавяне на етикет: Позволява ви да създадете нов етикет и да го прикачите към текущо избраните писма.
 • Изтриване на етикет: Позволява ви да изтриете някой от съществуващите етикети.

 • Изтриване: Премества избраните писма в кошчето.

 • Архивиране: Премества избраните писма в архива.

 • Отбелязване като…: Отбелязва избраните писма като прочетени или като непрочетени. Непрочетените писма се открояват от прочетените по получерния шрифт и иконката .

 • Проверка на писмата: Извършва се проверка за нови писма и те се извличат от сървъра. Могат да се прегледат, като се отвори папката Входящи.

 • Акаунти: Дава възможност за разкриване на нов имейл акаунт или редактиране на вече съществуващ. По-долу тези две действия са подробно обяснени.

 • Селектор на писма Дава възможност за селекция накуп по даден признак на писма от всички асоциирани с потребителя имейл акаунти. Признаците, по които може да се направи селекцията са шест:
  1. Всички - всички писма от всички имейл акаунти;
  2. Никои - размаркира всички евентуално избрани;
  3. Прочетени - само прочетените писма от всички имейл акаунти;
  4. Непрочетени - само непрочетените писма от всички имейл акаунти;
  5. Класифицирани - само класифицираните писма от всички имейл акаунти, т.е. всички, които потребителят е прикачил (класифицирал) към дадено работно пространство и до които имат достъп и други потребители;
  6. Некласифицирани - само некласифицираните писма от всички имейл акаунти, т.е. онези, до които достъп има само собственикът на имейл акаунта.

 • Входящи: Показва входящата поща, т.е. изтеглените от имейл сървъра нови писма. Изтеглянето на писмата става след натискане на бутона Проверка на писмата.
 • Изпратени: Показва изпратените съобщения.
 • Чернови: Показва писмата, които са били съхранени като чернови и все още не са изпратени.
 • Спам: Показва писмата, които са били филтрирани от Feng Office или отбелязани от потребителя като спам (нежелана поща).
 • Изходящи: Показва писмата, които са заредени за изпращане, но все още не са изпратени. За целта трябва да се натисне бутонът Изпращане на изходящата поща и ако всичко е наред тези записи се преместват от тази папка в папка Изпратени.

 • Представлява друг начин писмата да се филтрират: По състояние: (прочетени, непрочетени), По класификация: (класифицирани, некласифицирани), По акаунт (всички едновременно или един по един).

Ето така изглежда цялото меню Електронна поща в списъчния изглед.

Писмата се показват в табличен вид, като могат да се настроят да се визуализират по избор следните колони:

 • От: Указва подателя на писмото.
 • До: Указва получателя на писмото (или списъка от получатели, в случай че писмото е изпратено с копие до повече адресати).
 • Тема: Указва темата на писмото
 • Акаунт: Указва имейл акаунта (адреса), през който е получено писмото
 • Етикети: Указва етикетите, прикачени към писмото
 • Дата: Указва датата, на която писмото е получено, респективно изпратено или е съхранена черновата му.
 • Папка:
 • Действия: С иконки са показани трите основни действия, които могат да се извършат над писмото:
  • Отговор до подателя;
  • Отговор до всички подателят и евентуалните други получатели;
  • Препращане до друг получател.

В примера са настроени да се визуализират само колони „От“, „Тема“, „Акаунт“, „Дата“ и „Действия“. Освен тях в началото на ред може да се появи иконката в случай, че към писмото има прикачени един или повече файлове.

Както е показано в примера, при поставяне на мишката върху темата на дадено писмо, излиза жълто балонче с първите около 150 знака от текста на писмото. При поставяне на мишката върху подателя на писмото в жълтото балонче се изписва имейл адреса му.

Ето така изглежда едно писмо, отворено в детайлен изглед:

 • Отговор
 • Отговор до всички
 • Препращане
 • Отпечатване
 • Преместване в кошчето
 • Класифициране
 • Създаване на задача от данните в имейла
 • Премахване на класификацията
 • Преместване в архива
 • Отбелязване като спам
 • Отбелязване като непрочетено
 • Сваляне на писмото
 • Преглед на историята
 • Уникален идентификатор: Номер, под който писмото се намира и уникално се идентифицира в базата данни.
 • Работно пространство: Работно пространство, с което е асоциирано писмото. По подразбиране това е личното работо пространство на потребителя.
 • Етикети: Етикетите, които са присвоени към писмото.
 • Наблюдаващи потребители: Списък на потребителите, които наблюдават писмото. По подразбиране това е само получателят му.
 • Създаване: Потребител, създал писмото, и дата и час на създаване.

Изгледът за редактиране в модул Електронна поща има смисъл само за писмата, които пишем и изпращаме, не и за тези, които получаваме.

Задължителното поле е само полето До за въвеждане имейл адрес на получателя. За изпращане на писмото до повече от един адресат обичайно се използва полето Явно копие, но е възможно вместо или едновременно с него да се използва и опцията Скрито копие.

Опцията Форматиране дава възможност за избор дали да се изпрати писмо, набрано с обикновен текст, или с такъв, съдържащ HTML форматиране. Ако бъде избрана втората опция, текстът на писмото може да се оформи, като се променят:

 • стилът на текста (получер, курсив, подчертан, зачертан),
 • отстъпи навътре и навън
 • оформлението на пасаж като цитиран текст,
 • подравняването (вляво, вдясно, в центъра, двустранно),
 • шрифтът и размерът на буквите,
 • цветът на текста и на фона,
 • или като се вмъква емотикон (усмивка), картинка, външна препратка, таблица, хоризонтална черта.

Опцията Прикачени файлове дава възможност да се избере файл за прикачване от текущото работното пространство или от твърдия диск на компютъра.

Възможностите са писмото да се изпрати, да се запази като чернова или да се откаже.

Разкриването на нов имейл акаунт във Feng Office е подобно на добавянето на такъв акаунт към настолния ви имейл клиент (например Thunderbird, Outlook, Apple Mail). Просто въвеждате адреса на електронната си поща, адресите на пощенските сървъри (POP3/IMAP и SMTP), паролата си и настройките за криптиране.

Освен входящите настройки и SMTP настройките има и две допълнителни възможности за настройка на имейл акаунта:

 • Лични настройки
 • Права за достъп до акаунта

Ако желаете, можете по всяко време да изтриете някой от вече съществуващите си имейл акаунти. За тази цел, отворете формуляра с настройките на акаунта си и щракнете на бутона Изтриване на акаунта:

Ще се покаже диалогов прозорец, който ще изиска от вас на потвърдите, че желаете да изпълните действието, като ще ви предложи и опцията да изтриете и всички писма от този имейл акаунт:

Акаунтите за електронна поща са независими от работните пространства - те са лични за всеки потребител. Това означава, че по подразбиране вашите електронни писма са видими само и единствено за вас. Само вие можете да прикачите едно или повече от вашите електронни писма към някое работно пространства и тогава потребителите, които имат права да четат електронна поща от това работно пространство, ще имат достъп до тези писма.

Когато електронно писмо с прикачен файл се асоциира с дадено работно пространство, прикаченият файл се появява в модул ''Документи'' на това работно пространство.

Поддържа ли Feng Office SSL/TLS криптиране?

Да, за входящите (POP3/IMAP), и за изходящите (SMTP) писма.1)

Поддържа ли Feng Office GPG криптиране?

Към момента не (версия 1.5 на Feng Office).

Поддържа ли Feng Office протокола POP3?

Да.

Поддържа ли Feng Office протокола IMAP?

Да.2)

Поддържа ли се Gmail от Feng Office?

Да. За да настроите Feng Office да работи с вашия Gmail адрес, първо трябва да се уверите, че желания протокол (POP3 или IMAP) е активиран в настройките на вашия Gmail акаунт. На същата страница ще откриете и връзка, която ви отвежда до помощна страница на Gmail с информация как да конфигурирате своя клиент за електронна поща.

Поддържа ли се Hotmail от Feng Office?

Този раздел все още не е ревизиран за Feng Office, версия 1.5.

Към версия 1.0 на Feng Office не се поддържа интеграция с пощенската услуга, предоставяни от Hotmail. Доколкото ни е известно, тази услуга не поддържа POP3/SMTP или други популярни пощенски протоколи (освен ако такива не се предлагат с някакъв промоционален пакет).

Възможно алтернативно решение: Ако имате достъп до компютър с Windows XP, свалете си програмата Windows Live Desktop Mail Program. Тя ви дава клиент за електронна поща, който се свързва с Hotmail и позволява да сваляте пощата си на локалния компютър, чрез щракване и влачене с мишката. Веднъж след като си свалите пощата, можете или да създадете резервно копие (бекъп) или да се свържете с вашия пощенски сървър, използвайки IMAP и отново да качите съобщенията.


1) , 2)
Считано от версия 1.2 на Feng Office