[ Бележки | Е-поща | Контакти | Календар | Документи | Задачи | Уебвръзки | Време | Отчитане ]

Уебвръзки

Уебвръзките във Feng Office са аналог на това, което наричате фаворити или букмаркове в браузъра си. Съхранявайки ги във Feng Office, можете да ги споделяте и с други потребители. По-обемистите колекции от уебвръзки могат да бъдат организирани чрез работни пространства и етикети, както вече знаете това от всеки друг тип обекти във Feng Office.

  • Създаване: Създава нова уебвръзка.

  • В горната част на падащото меню виждате съществуващите етикети. Изберете един, с който да отбележите текущо избраните уебвръзки.
  • Добавяне на етикет: Позволява ви да създадете нов етикет и да отбележите с него текущо избраните уебвръзки.

  • Изтриване: Премества текущо избраните уебвръзки в кошчето.

  • Редактиране: Дава ви възможност да редактирате избраните уебвръзки (само по една наведнъж) и ви препраща към изгледа за редактиране.

  • Заглавие:
  • Уеб адрес: Адресът на уебвръзката (включително и протокола, например HTTP).

{{:bg:notes-edit-view-tags-bg.png|}}

Към момента няма въведени често задавани въпроси.