[ Бележки | Е-поща | Контакти | Календар | Документи | Задачи | Уебвръзки | Време | Отчитане ]

Контакти

Контактите представляват или хора: , или компании: . Ако щракнете на бутона Контакти, на практика получавате база данни от адреси. Имайте предвид, че хората, които ще намерите в тази база може да са, а може и да не са потребители на вашата инсталация на Feng Office - за повече информация вижте разликите между потребители и контакти.

Хората може да са част от дадена компания, но това не е задължително. От друга страна, компаниите може да имат много потребители и контакти, но това също не е задължително.

 • Контакт: Позволява ви да създадете нов контакт (т.е. човек).
 • Компания: Позволява ви да създадете нова компания (т.е. компания-клиент).

 • В горната част на падащото меню вижте съществуващите етикети. Изберете някой, който да прикачите към текущо избраните от вас контакти.
 • Добавяне на етикет: Позволява ви да създадете нов етикет и да го прикачите към текущо избраните контакти.
 • Изтриване на етикет: Позволява ви да изтриете някой от съществуващите етикети.

 • Преместване в кошчето: Премества текущо избраните контакти в кошчето.

 • Редактиране: Позволява ви да редактирате избрания контакт, като го отваря в режим на редактиране. Тази функция е достъпна, само ако е избран един единствен контакт.

 • Асоцииране: Това е бърз начин да се асоциира даден човек с едно или повече работни пространства. Внимание: Контактите са споделени с всички потребители, без значение от работни пространства и потребителски права. Уверете се, че сте прочели и разбрали за особеността с правата по отношение на контактите.

 • Преглед на всички: Изключват се всички евентуални филтри и се показват всички контакти накуп.
 • Контакти: Показват се само контактите, които представляват хора.
 • Компании: Показват се само контактите, които представляват компании.

 • Импорт / Експорт: Позволява импортирането и експортирането на контакти от/към cvs и VCard формат. Кодировката на кирилицата е Unicode UTF-8.

 • Редактиране на контакта: Отваря страницата в режим на редактиране.
 • Обновяване на аватара: Позволява качването или изтриването на картинка, асоциирана с даден контакт.
 • Асоцииране с работно пространство: Прозволява контактът да се прикачи към едно или повече работни пространства.
 • Преместване в кошчето: Позволява контактът да бъде изтрит.
 • Преместване в архива: Позволява преместване на контакта в архива.
 • Преглед на историята: Показва историята на публикуването и обновяването на информацията за контакта.
 • Уникален идентификатор: Идентификатор, който по уникален начин идентифицира контакта в базата данни. Записва се във формат ct и последващ номер (ct от контакт).
 • Работно пространство: Работно пространство, с което е асоцииран контактът.
 • Наблюдаващи потребители: Потребители, които наблюдават този контакт.
 • Създаване: Показва потребителя, създал избрания контакт (включително датата на създаване).
 • Последна редакция: Показва потребителя, който последно е редактирал информацията за избрания контакт (включително датата на последната редакция).

 • Промяна на данните за компанията: Позволява редактиране на данните за компанията (адрес, град, щат, държава, телефон, факс, имейл, уебсайт, и много други).
 • Промяна на логото: Позволява качването или изтриването на логото на компанията.
 • Потребителски права: Позволява компанията да се прикачва към едно или повече работни пространства. (Когато използвате тази опция, уверете се, че сте прочели и разбрали права за достъп, свързани с компаниите.)
 • Преместване в кошчето: Позволява изтриване на дадена компания.
 • Добавяне на потребител: Създава нов потребител и се асоциира с дадена компания. (Съществуващите потребители се показват в основната колона на Детайлния изглед.)
 • Добавяне на контакт: Създава нов контакт и го асоциира с дадена компания. (Съществуващите контакти се показват в основната колона на Детайлния изглед.)
 • Преместване в архива: Позволява преместване на компанията в архива.
 • Преглед на историята: Показва историята на публикуването и обновяването на информацията за компанията.
 • Работно пространство: Работно пространство, с което е асоциирана компанията.
 • Наблюдаващи потребители: Потребители, които наблюдават тази компания.
 • Създаване: Показва потребителя, създал избраната компания (включително датата на създаване).
 • Последна редакция: Показва потребителя, който последно е редактирал информацията за избраната компания (включително датата на последната редакция).

Към момента няма въведени отговори на често задавани въпроси.